PRAVILO ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti zajedno sa Uslovima korišćenja veb stranice i Politikom o kolačićima reguliše obradu vaših ličnih podataka koje prikuplja RESPED LOGISTIKA d.o.o. sa sedištem na adresi Internacionalni prolaz 2, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija (u daljem tekstu: RESPED LOGISTIKA ili lice imenovano sa glagolima u 1. licu množine i odgovarajućim zamenicama) u vezi sa Vašim korišćenjem veb stranice na adresi adresu vvv.resped.si i čije druge podstranice (u daljem tekstu: Sajt).

1. Lični podaci prikupljeni putem kontakt forme sa veb stranice

 1. Prikupljeni lični podaci i pravni osnov za obradu

Prilikom prijema poruke poslate putem kontakt forme na sajtu, RESPED LOGISTIKA će prikupiti vaše ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona i naziv kompanije. RESPED LOGISTIKA će prikupljati takve podatke samo ako ste pristali na takvo prikupljanje prilikom slanja poruke putem kontakt forme.

 

 1. Svrha prikupljanja podataka o ličnosti

RESPED LOGISTIKA će obrađivati lične podatke prikupljene putem kontakt forme na veb stranici samo u svrhu odgovaranja ili odgovaranja na pitanja, komentare, upite i/ili poruke primljene putem kontakt forme, ili pretplate na naš bilten iu svrhu slanja takvih odgovor i/ili odgovori na vašu adresu e-pošte. Svi lični podaci koje nam dostavite tretiraće se kao strogo poverljivi i obrađivaće ih samo lica koja su ugovorom obavezna da štite lične podatke.

 

Ako postoji potreba za obradom vaših ličnih podataka u svrhe koje nisu objašnjene u ovoj Politici privatnosti, prvo ćemo vas kontaktirati i zatražiti od vas prethodnu pismenu saglasnost za obradu u takve dodatne svrhe.

 

 1. Čuvanje ličnih podataka

RESPED LOGISTIKA će čuvati vaše lične podatke u skladu sa sledećim periodima čuvanja:

 • ako se lični podaci obrađuju isključivo na osnovu vašeg izričitog pristanka, do opoziva saglasnosti;
 • ako svrha u koju se obrađuju vaši lični podaci prestane i pre toga ne povučete svoju saglasnost, sve dok se ne postigne svrha za koju se vaši lični podaci obrađuju;
 • ako je zadržavanje ličnih podataka od suštinskog značaja za zaštitu interesa RESPED LOGISTIKA u vezi sa sadržajem komunikacije primljene putem kontakt forme, do isteka rokova za iskazivanje vaših potraživanja i potraživanja RESPED LOGISTIKA koja proizilazi iz vašeg odnosa sa RESPED LOGISTIKA .

 

RESPED LOGISTIKA će izbrisati ili anonimizirati vaše podatke nakon tog perioda i na taj način osigurati da vam se ne mogu pripisati ni na koji način.

 

 

 

2. Lični podaci prikupljeni korišćenjem kolačića

Instaliranjem malih tekstualnih datoteka ili kolačića na vaš elektronski uređaj, RESPED LOGISTIKA prikuplja informacije o vašoj IP adresi, vašim posetama Veb sajtu, vremenu provedenom na različitim podsajtovima Veb sajta, ukupnom vremenu provedenom na Veb lokaciji i vašem kretanju oko veb stranice. Lični podaci prikupljeni instalacijom striktno neophodnih kolačića, neophodnih za rad veb stranice, prikupljaju se automatski u svrhu omogućavanja pristupa veb stranici. Ostali lični podaci prikupljeni instaliranjem drugih kolačića koji nisu striktno neophodni prikupljaju se isključivo na osnovu vašeg pristanka.

 

Lični podaci koje RESPED LOGISTIKA prikuplja instaliranjem kolačića na vaš elektronski uređaj, svrha prikupljanja, lica koja imaju pristup takvim ličnim podacima i period čuvanja ličnih podataka prikupljenih pomoću kolačića opisani su u Politici o kolačićima.

 

3. Vaša prava u vezi sa prikupljenim ličnim podacima

U cilju transparentne i zakonite obrade ličnih podataka i zaštite privatnosti, svako ima pravo na pristup svojim ličnim podacima, pravo da zahteva njihovu ispravku, pravo da zahteva njihovo brisanje, pravo da zahteva ograničenje njihove obrade. , pravo na opoziv saglasnosti za njihovu obradu, pravo na njihovu prenosivost i pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu. Sva prava su detaljno opisana u nastavku.

 

Za ostvarivanje gore navedenih prava pišite na transport@resped.si. RESPED LOGISTIKA zadržava pravo da potvrdi vaš identitet pre bilo kakvog razmatranja vašeg zahteva.

a. Pravo pristupa ličnim podacima

U bilo kom trenutku možete zatražiti potvrdu da li obrađujemo vaše lične podatke. Ako jeste, možete zatražiti dodatne informacije o svrsi obrade, vrstama ličnih podataka o kojima se radi, licima koja obrađuju vaše lične podatke, rokovima čuvanja ili kriterijumima koji se koriste za određivanje tog perioda, postojanju prava na ispravku ili brisanje ličnih podataka ili ograničavanje njihove obrade, pravo na prigovor na njihovu obradu, pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu, izvor ličnih podataka kada se lični podaci ne prikupljaju od vas i postojanje automatizovano donošenje odluka.

 

b. Pravo na ispravku ličnih podataka

Ako su lični podaci koje obrađuje RESPED LOGISTIKA nepotpuni ili netačni, možete zatražiti ispravku takvih ličnih podataka bez nepotrebnog odlaganja.

 

c. Pravo na brisanje ličnih podataka

Možete zahtevati da RESPED LOGISTIKA potpuno izbriše lične podatke koje obrađuje ako:

 • oni više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni;
 • opozvali ste svoju saglasnost za obradu ličnih podataka i pravni osnov više ne postoji;
 • dali ste prigovor na obradu ličnih podataka i da su ispunjeni svi uslovi navedeni u važećim zakonima;
 • RESPED LOGISTIKA nezakonito obrađuje lične podatke; ili
 • lični podaci moraju biti obrisani da bi se ispunila zakonska obaveza RESPED LOGISTIKA.

 

d. Pravo na ograničenje obrade ličnih podataka

Možete ograničiti obradu ličnih podataka ako:

 • obrađeni lični podaci su netačni i odnose se na period koji omogućava rukovaocu da proveri njihovu tačnost;
 • obrada ličnih podataka je nezakonita; ili
 • RESPED LOGISTIKA više ne treba lični podaci za potrebe obrade, ali su pojedincu na koga se lični podaci odnose potrebni za potvrđivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva.

 

e. Pravo na povlačenje saglasnosti

U bilo kom trenutku možete opozvati saglasnost datu u skladu sa odeljkom 2 i/ili odeljkom 3 ove Politike privatnosti. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre opoziva.

 

f. Pravo na prenosivost podataka

U bilo kom trenutku možete zatražiti da dobijete lične podatke koje obrađuje RESPED LOGISTIKA u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu. Lične podatke dobijene na ovaj način možete u bilo kom trenutku proslediti drugom rukovaocu ili zatražiti da se lični podaci direktno prenesu drugom rukovaocu.

 

g. Pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu

Ukoliko smatrate da RESPED LOGISTIKA obrađuje Vaše lične podatke suprotno relevantnim odredbama važećeg zakonodavstva, možete se obratiti Povereniku za informacije (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-mail adresa: gp.ip@ip-rs.si , broj telefona: 012309730, veb stranica : vvv.ip-rs.si) podnese prigovor.

 

4. E-vesti

S vremena na vreme možemo slati e-biltene (u daljem tekstu: bilteni) onima koji su pretplaćeni na bilten. Sve vesti koje šaljemo jasno ukazuju da smo mi njihov izvor. Svoju pretplatu na Vesti možete da otkažete u bilo kom trenutku putem linka koji se nalazi u Vestima ili tako što ćete nam pisati na transport@resped.si.

 

5. Korišćenje Adobe fontova

 

Veb lokacija koristi takozvane veb fontove koje obezbeđuje Adobe.

 

Dobavljač je Adobe Sistems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, SAD (Adobe).

Kada pozovete stranicu, vaš pretraživač učitava potrebne veb fontove u keš pretraživača da bi ispravno prikazao tekstove i fontove. Da biste to uradili, pregledač koji koristite mora da se poveže sa Adobe serverima.

 

Ovo će obavestiti Adobe da je našoj veb stranici pristupljeno preko vaše IP adrese. Korišćenje Adobe Fontova je u interesu jednoobrazne i atraktivne prezentacije naših onlajn usluga. Ako vaš pretraživač ne podržava veb fontove, računar će koristiti podrazumevani font.

 

Za više informacija o Adobe fontovima, posetite https://fonts.adobe.com/ i Adobe politiku privatnosti na https://vvv.adobe.com/privaci/policies/adobe-fonts.html

 

 

6. Izmene i dopune Politike privatnosti

RESPED LOGISTIKA zadržava pravo da promeni ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku. Revidirana Politika privatnosti primenjuje se od dana objavljivanja na Veb sajtu i reguliše dalju obradu prikupljenih ličnih podataka i obradu ličnih podataka prikupljenih nakon primene revidirane Politike privatnosti. Savetujemo vam da pročitate aktuelnu verziju ove Politike privatnosti i da se upoznate sa svim izmenama ili dopunama iste pre nego što nam date bilo kakve lične podatke.

RESPED LOGISTIKA će vas obavestiti o svim značajnim promenama ove Politike privatnosti (kao što su promene svrhe obrade ili vrste prikupljenih ličnih podataka) pre nego što promene stupe na snagu. Istovremeno, možemo od vas tražiti saglasnost za obradu ličnih podataka u skladu sa revidiranom Politikom privatnosti.

Datum poslednje revizije ove Politike privatnosti je naveden ispod.

 

7. Pitanja i zahtevi

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili zahteva, pišite nam na transport@resped.si.

 

©RESPED LOGISTIK (avgust 2022)